Algemene Voorwaarden - Magboard Benelux

Artikel 1: Algemeen

Magboard Benelux is een besloten vennootschap die haar bedrijf maakt van het verkopen van ecologische multi- toepasbare bouwplaten en daarmee verwante producten, een en ander in de meest ruime zin.

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, lid of franchisehouder van Magboard Benelux B.V., die bedrijfsmatig aanbiedingen uitbrengt en die materialen levert van Magboard Benelux B.V..
koper: de partij aan wie ondernemer aanbiedingen doet/ de partij met wie ondernemer een overeenkomst sluit tot levering van materialen en/ of daartoe te verwerken producten.
materialen: bouw- en afbouwmaterialen en/ of daartoe te verwerken producten, welke Magboard Benelux B.V. in haar assortiment heeft.
aanbieding: de door ondernemer aangeboden levering van materialen.
order: order van koper tot levering van materialen door ondernemer.
overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding.
partijen: ondernemer en de koper gezamenlijk.

Artikel 3: Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen ondernemer en koper.
2. Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen zoals bepaald in deze voorwaarden tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken..

Artikel 4: Aanbod

1. Alle aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend. Ondernemer kan zijn aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij ondernemer bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van ondernemer dan kan ondernemer het aanbod als vervallen beschouwen indien de koper na verloop van 2 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat ondernemer daarvoor een nadere mededeling dient te doen.
2. Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door ondernemer tegen een marktconforme prijs van het moment van het plaatsen van de order uitgevoerd.
3. Ondernemer kan niet gebonden worden door handelingen en/ of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens ondernemer alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie de aanbieding gericht is.
4. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de materialen daaraan hoeft te beantwoorden.

Artikel 5: Overeenkomsten

1. De acceptatie van een aanbieding kan geschieden per post, per fax of per email. De order komt tot stand op het moment dat de bevestiging op een van bovengenoemde wijzen is verzonden door ondernemer. Koper stemt er hierbij uitdrukkelijk mee in dat dat door het
gebruik maken van elektronische communicatiemiddelen een geldige en verbindende overeenkomst tot stand komt, ook in de gevallen waarin een gewone handtekening ontbreekt van partijen. Ondernemer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2. Indien de koper de aanbieding van ondernemer eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door ondernemer, danwel acceptatie zoals benoemd onder lid 1 van dit artikel.
3. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van ondernemer bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen.

Artikel 6: Prijzen

1. Alle prijzen zijn conform de aan de koper verstrekte prijslijst of aanbieding van ondernemer. De vermelde prijzen voor de aangeboden materialen zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief verzendkosten c.q vervoerskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2. Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
3. Indien na de datum van de aanbieding, ook indien ondernemer een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is ondernemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 7: Levertijden, levering en risico

1. De tussen ondernemer en de koper overeengekomen levertijden worden door ondernemer zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Ondernemer spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren. Indien de materialen van de order niet op voorraad zijn zal de levertijd ten minste 60 dagen bedragen.
2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van ondernemer.
3. De koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/ of de betaling van de zaken weigeren.
4. De aflevering geschiedt franco werk ongelost, conform de aan de koper verstrekte prijslijst of aanbieding van ondernemer en hetgeen is overeengekomen.
5. Bij aflevering franco werk ongelost worden de materialen geacht door ondernemer te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.
6. De koper is aansprakelijk voor de schade (bestaande uit onder meer de koopprijs, de kosten van ondernemer en de verzend- c.a. vervoerskosten)indien de koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet meewerken.
7. Ingeval van aflevering franco werk ongelost zal ondernemer die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats en op deze aflevering zullen de algemene voorwaarden van de door ondernemer ingeschakelde vervoerder onverkort van toepassing zullen.
8. Bij aflevering franco werk ongelost behoeft ondernemer de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/ bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen een en ander ter beoordeling van de vervoerder en de door de vervoerder te hanteren algemene voorwaarden (zoals vermeld in lid 7 van dit artikel). Koper is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen.
9. Ondernemer is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen.
10. De koper zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 1 maand nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.

Artikel 8: Betaling

1. De betaling van de koopprijs inclusief BTW geschiedt binnen een door de ondernemer vastgestelde vervaltermijn. De vervaltermijn is 50% van de prijs van de order binnen twee dagen na acceptatie van de order en de resterende 50% binnen 7 werkdagen na aflevering van de order . Betaling dient te geschieden zonder verrekening, korting en/ of opschorting.
2. Indien de overeenkomst tevens het vervoer van materialen omvat kan ondernemer de materialen verzenden met het beding dat deze of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van de prijs aan de koper worden afgegeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging is vermeld.
3. Indien ondernemer, dan wel een derde namens ondernemer, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van koper met een minimum van 15% van het te vorderen bedrag en voorts met een minimum van € 500,00 per order en te vermeerderen met BTW.
4. Indien de koper niet tijdig betaalt worden alle betalingsverplichtingen van de koper ongeacht of ondernemer ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke rente.
5. Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de koper verschuldigde kosten, de door de koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen (op de orders) ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

1. Ondernemer behoudt zich de eigendom voor van alle door ondernemer aan de koper geleverde materialen totdat de volledige koopprijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval ondernemer op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens ondernemer. Het is de koper niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de koper is overgegaan.
2. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.
3. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is ondernemer gerechtigd de materialen die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de koper terug (te) doen halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent ondernemer onherroepelijke machtiging om zich daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

Artikel 10: Keuring en reclame

1. De koper is gehouden om geleverde materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af) levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door de koper schriftelijk aan ondernemer te worden gemeld.
2. In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/ of kleur of in oppervlaktestructuur heeft de koper niet het recht om af te keuren. Voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde gelden de bepalingen van de leveranciers hiervan aan ondernemer.
3. Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen, indien de koper niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken ondernemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
4. De rechten van de koper als genoemd in lid 3 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door ondernemer ter zake van de producten afgegeven garantie.
5. De koper dient ondernemer binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door ondernemer afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldig koper ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak op garantie vervalt.

Artikel 11: Retourzendingen

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit in de order is overeengekomen.

 

Artikel 12: Zekerheid

1. Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van ondernemer terstond genoegzaam en in de door ondernemer gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is ondernemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
2. Indien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.
3. Heeft ondernemer de materialen reeds verzonden voordat aan ondernemer omstandigheden blijken op grond waarvan ondernemer redelijke gronden heeft te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat de materialen aan de koper worden afgegeven, zelfs al heeft de koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door ondernemer. Ondernemer dient de koper van deze opschorting op de hoogte te stellen, en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de koper voldoende zekerheid stelt.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van ondernemer, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van ondernemer en voor ondernemer in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
2. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in) directe bedrijfsschade, stagnatie schade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
3. In geval van levering van producten door ondernemer die hij van derden heeft gekocht, verstrekt ondernemer op deze producten slechts garantie gelijkluidend aan de garantie die ondernemer van zijn leveranciers verkrijgt.
4. Indien ondernemer door derden wordt aangesproken ter zake van schade vrijwaart de koper ondernemer voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer.
5. Ondernemer is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting jegens ondernemer heeft voldaan.
6. Indien de koper ondernemer kan aanspreken op de door ondernemer afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van ondernemer.

Artikel 14: Einde overeenkomst

1. Ondernemer kan de overeenkomst met de koper eenzijdig ontbinden:

  • indien de tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de koper niet tijdig de koopprijs betaalt of ter zake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
  • * in geval voor de koper een aanvraag tot faillissement ingediend wordt, dan wel ten aanzien van koper een aanvraag tot surseance van betaling wordt ingediend, koper onder bewindvoering wordt gesteld, of door koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;
  • Ingeval koper niet voldoet aan een verzoek van ondernemer om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 12;

2. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door ondernemer aan de koper, ondernemer een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan de ondernemer, mits binnen een redelijke termijn, een recentere overeenkomst dan onderhavige, voor de toekomst ontbonden verklaren.
3. Ondernemer kan de koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door ondernemer geleden verlies en de gederfde winst.
4. In geval ondernemer de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen ondernemer uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 15: Overmacht

1. In geval van overmacht is ondernemer gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn leveringsverplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt.
2. In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor ondernemer staking in de ruimste zin des woords, stagnering van de aanvoer van materialen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van ondernemer in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan ondernemer de materialen betrekt.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Alle door ondernemer aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.
2. Eventuele geschillen tussen ondernemer en koper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van ondernemer.